Rezydencja Familia - Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Rezydencji Familia i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Rezydencji. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Rezydencji Familia.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Rezydencji Familia a także na stronie Rezydencji www.familia-swinoujscie.com
 4. Pokoje i apartamenty wynajmowane są na okres tzw doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu Gościa i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 5. Podstawą do zarejetrowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości wartości pobytu za jedną dobę wg cennika Rezydencji Familia w terminie nie krótszym jak na 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. Rezydencja w  wyjątkowych sytuacjach  zastrzega sobie możliwość anulacji rezerwacji , zwykle wcześcniej niż do 18.00 w dniu poprzedzającym dzień przybycia mając na uwadze sytuacje losowe, awarie i inne przyczyny uniemozliwiające realizację usługi.
 8. Zakwaterowanie Gości odbywa się wyłącznie do godziny 23.00. Recepcja nie pracuje całodobowo.
 9. Zadatek wpłacony na poczet pobytu nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w jego trakcie lub trwania doby hotelowej, Rezydencja nie zwraca opłaty za daną i kolejne doby hotelowe.
 11. Gość Rezydencji nie może podnajmować bądź przekazywać pokoju osobom trzecim.
 12. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Rezydencji, mogą przebywać w pokoju w godz. 9:00-23.00, po uprzednim powiadomieniu pracownika Rezydencji Familia.
 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości oferowanych przez Rezydencję usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji lub pracownikowi Rezydencji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 14. Rezydencja Familia dołoży wszelkich starań aby zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 15. W Rezydencji obowiązuje cisza nocna w godz. 23.00 – 7.00. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Rezydencja może odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która naruszą tę zasadę.
 16. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Rezydencji pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 17. Gość Rezydencji ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Rezydencji, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Rezydencja zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za stwierdzone szkody w trakcie pobytu lub po jego wyjeździe.
 18. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Rezydenja Familia może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 19. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany,zamknąć okna oraz drzwi na klucz.
 20. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 21. Rezydencja nie odpowiada z tytułu utraty pieniędzy lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych przez Gościa na terenie Rezydencji lub bez zabezpieczenia w pokoju.
 22. Rezydencja Familia nie przyjmuje od Gościa przedmiotów i pieniędzy do depozytu.
 23. Rezydencja Familia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Rezydencji czy poza jego terenem.
 24. Płatność za pobyt następuje w recepcji,  w ciągu dwóch pierwszych dni pobytu.
 25. Do ceny noclegu należy doliczyć opłatę uzdrowiskową płatną na miejscu w recepcji Rezydencji Familia.
 26. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Rezydencja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 27. Gość Rezydencji Familia ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystał w trakcie pobytu, a które powstały z jego winy, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.
 28. Przed opuszczeniem apartamentu przez Gości, pracownik rezydencji ma prawo sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń stanowiących wyposazenie pokoju.
 29. We wszystkich pokojach, apartamentach i pomieszczeniach ogólnodostępnych obwiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
 30. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach obiektu i ich wyposażeniu.
 31. Śniadanie w formie bufetu serwowane jest od godz. 8:00 do 10:00 w jadalni, konsumpcja - wyłącznie na terenie jadalni.
 32. Na terenie Rezydencji Familia i wokół obiektu z wyłączeniem pokoi obowiązuje zakaz spożywania alkoholu nie zakupionego w barze Rezydencji Familia.
 33. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Rezydencja Familia dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Rezydencji,

 

Życzymy miłego pobytu      

Rezydencja Familia

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 r. Możecie Państwo zapoznać się z nimi poniżej.

 

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług (dalej łącznie „Usługi”, a każda Usługa z osobna „Usługa”) czyli usług familia-swinoujscie.com i innych, powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzasz również stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”).

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem i współadministratorem Twoich danych osobowych jest spółka i prowadzony przez nią obiekt:

•          FAMILIA S.C. T.L Mrozewicz, T.K Łabiak spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie, przy Tomaszowskiej 21, 71-671 Szczecin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 8513045710,

•          Rezydencja Familia www.familia-swinoujscie.com jako obiekt prowadzony i zarządzany przez w/w spółkę w Świnoujściu, przy ul. Sienkiewicza 29, 72-600 Świnoujście - jako "obiekt".

 

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez naszą spółkę, które są ze sobą powiązane kapitałowo, osobowo i organizacyjnie, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Spółka, zwana dalej Współadministratorem, ma obowiązki i uprawnienia dot. przetwarzanych danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe będą przetwarzane na takich samych zasadach przez obu Współadministratorów. W spółce i obiekcie obowiązuje ta sama Polityka Prywatności. Na jej podstawie administrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa. Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator.

 

 

 

Zaufani Partnerzy

Zaufanymi Partnerami Współadministratorów są Google, Facebook, Buzzi-studio, Booking.com, e-holiday.pl, TripAdvisor, oraz inni Partnerzy, z którymi teraz i w przyszłości będzie współpracował Współadministrator.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w procesie rejestracji, jak i  na dalszych etapach użytkowania Serwisu, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego. Są to dane, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Podczas rejestracji możesz również wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail, nr telefonu przez Google poprzez umieszczenie swojego adresu na liście klientów Adwords. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w swoim panelu administracyjnym, jak również możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych.

Nie pobieramy i nie wymagamy, podawanie nr kart płatniczych, kredytowych, debetowych czy innych danych, mających na celu potwierdzenie przyjęcia Usługi, do celów jej realizacji – tzw. Preautoryzacji.

 

Dla ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, jeżeli chcesz skontaktować się z nami, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

FAMILIA S.C. ul. Tomaszowska 21, 71-671 Szczecin

E-mail:

biuro@familia-swinoujscie.com

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

1.         Cele przetwarzania danych:

wykonanie umowy na linii Współadministrator - użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

 

Okres przetwarzania:

do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Współadministratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z  aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2.         Cele przetwarzania danych:

pomiary statystyczne  (dalej „statystyka”), marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)  produktów i usług  administratora (dalej również „marketing własny”).

 

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

 

Okres przetwarzania:

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

3.         Cele przetwarzania danych:

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług  podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

 

Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz może uniemożliwić ich realizację lub świadczenie.

Nie stosujemy tzw. usługi preautoryzacji, nie pytamy o nr karty płatniczej czy kredytowej do jej przeprowadzenia z związku z realizacją Usługi.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. /przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Współadministratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Współadministratora/, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

•          prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

•          prawo żądania sprostowania danych,

•          prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

•          prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

•          prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

•          prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

•          prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze współadministratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej). Współadministrator usunie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

Informacja o „cookies”

 

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Współadministratorzy, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 

Strona internetowa Współadministratora może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

•          świadczenia usług;

•          dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

•          tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

•          utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

•          prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

•          sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

•          stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

•          niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

•          pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

•          wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

•          funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

•          reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

•          statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

 

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

 

Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

•          zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

•          zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

•          określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

•          blokowania lub usuwania cookies.

 

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

Drobne, dobre rady

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

•          gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów Współadministratorów, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;

•          dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Współadministratorzy. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;

 

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.